Emprenovació

Creativitat i iniciativa per aprendre d'una manera diferent.

Amb els els projectes de emprenovación busquem potenciar el pensament creatiu i l'actitud emprenedora. D'aquesta manera es proposa a les alumnes que prenguin decisions creatives davant qüestions pertanyents al contingut curricular.

Aquests projectes oberts i flexibles es programen a partir de les competències i, per dur-los a terme, les alumnes s'organitzen en grups reduïts i heterogenis per fomentar així l'aprenentatge cooperatiu.