Preinscripció oficial per P3

Del 30 de març al 7 d'abril, s'obre el període de preinscripció que afecta directament a les famílies que teniu nens/es a Llar d’Infants 2 anys. Cal que passeu per la secretaria de 9 a 14 h (Sra. Maite) per omplir els fulls oficials

Quan passeu per la secretaria de l’escola (Sra. Maite de 9 a 14 hores), per omplir els fulls oficials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, cal portar :

  • Sol·licitud de preinscripció (la donarem a la secretaria de l’escola)
  • Original i fotocòpia del DNI la persona sol·licitant (pare o mare). Si el domicili actual no concorda amb el que surt al DNI, cal portar certificat municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent
  • Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia de la TIS (Targeta sanitària individual)

Si s’al·leguen altres circumstàncies a efectes de baremació, caldrà portar també :

  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent
  • Document acreditatiu del lloc de treball
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques (beneficiari de la prestació de renda mínima d’ inserció)
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família
  • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne,-a pateix una malaltia crònica que li afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeix una dieta complexa que condiciona de manera determinant, el seu estat de salut


Noticia
Articles relacionats