Preinscripció oficial per P3

Del 13 al 24 d'abril, s'obre el període de preinscripció que afecta directament a les famílies que teniu nens/es a Llar d’Infants 2 anys. Cal que passeu per la secretaria de 9 a 14 h (Sra. Maite) per omplir els fulls oficials

Quan passeu per la secretaria de l’escola (Sra. Maite de 9 a 14 hores), per omplir els fulls oficials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, cal portar :

  • Sol·licitud de preinscripció (la donarem a la secretaria de l’escola)
  • Original i fotocòpia del DNI la persona sol·licitant (pare o mare). Si el domicili actual no concorda amb el que surt al DNI, cal portar certificat municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent
  • Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia de la TIS (Targeta sanitària individual)

Si s’al·leguen altres circumstàncies a efectes de baremació, caldrà portar també :

  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent
  • Document acreditatiu del lloc de treball
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques (beneficiari de la prestació de renda mínima d’ inserció)
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família
  • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne,-a pateix una malaltia crònica que li afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeix una dieta complexa que condiciona de manera determinant, el seu estat de salut

Consulti aquí els criteris generals de barem

Consulti aquí informació sobre l'àrea d'influència del centre 

El 3 de maig, un cop realitzada la sol·licitud de preinscripció, es podran consultar al mateix centre les llistes de sol·licituds presentades amb la puntuació provisional.

Del 4 al 8 de maig hi haurà obert el període de reclamacions. Un cop resoltes, el 10 de maig es publicaran de nou les llistes de sol·licituds presentades amb el barem.

El 12 de juny es publicaran les llistes d’admesos.


Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, al telèfon: 937834555Noticia
Articles relacionats