imatge de capçalera
icona

Preparats per al canvi

Aquesta segona línia d’Aude! es fonamenta en el convenciment que tota persona té uns talents singulars i valuosos 
i la seva educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de la seva vida. 

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat

Airina és una escola de famílies. Aquesta afirmació es concreta de maneres molt diverses, que van des de la implicació i participació de les famílies en el nostre projecte educatiu, la importància que donem a la formació o la proliferació de mecanismes i canals que propiciïn la relació entre la família i l’escola. Però no són només fets instrumentals, anem encara més enllà, a la pròpia concepció de família.

Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar-ne l’educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge.

MÉS INFORMACIÓ

Metodologies didàctiques

Metodologies didàctiques

A l’aula treballem, a partir de les intel·ligències múltiples, els diferents continguts i aprenentatge i ho fem també a partir del treball cooperatiu, de manera que facilitem a tots els nens i nenes l’aprenentatge. A més, altres metodologies actives a les nostres aules són el Visible Thinking, Avaluar per aprendre o l’Emprenedoria, entre d’altres.

MÉS INFORMACIÓ

Formació del professorat

Formació del professorat

El desenvolupament i la formació continuada del professorat són imprescindibles per renovar el nostre projecte educatiu. Per aquest motiu, al llarg del 2017 hem continuat apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia, s’han continuat organitzant reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat d'Airina.

MÉS INFORMACIÓ

Dream Schools

Dream Schools

Educar persones preparades per al canvi és ajudar els alumnes a aprendre amb autonomia. El pensament i la cooperació són dues competències necessàries per al futur. Aprendre a pensar genera persones amb criteri, capaces de desenvolupar el talent, d’afrontar nous reptes, d’assumir nous riscos i de gestionar el fracàs gràcies a la creativitat.


L’escola ha de ser el lloc on l’alumne creixi en autonomia i sigui el centre del seu propi aprenentatge, on aprengui a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres.

Preparats per al canvi